יהל – העמותה לאלרגיות מזון (להלן: “העמותה“) מאפשרת להירשם באמצעות האתר לחברות בעמותה ו/או לרכוש מוצרים באמצעות האתר, כאשר על כל הזמנה ו/או הרשמה ו/או תשלום (להלן לצרכי נוחות: “ההזמנה“) יחולו הוראות תקנון זה.

 1. בכל עת יחולו הוראות התקנון כפי שיפורסמו באתר מעת לעת, לרבות כל שינוי שיבוצע ובלבד שקיבל ביטוי בתקנון המפורסם באתר.
 2. ביצוע הזמנה מיועד לבני 18 ומעלה. עצם ההזמנה מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה, על העמותה אין כל חובה לבדוק את אמיתות ההצהרה, אך היא תהיה רשאית לדרוש אימות בנוגע לגיל המזמין, לפי שיקול דעתה.
 3. מבצע ההזמנה עשוי להידרש למסור פרטים מזהים ופרטי התקשרות, לרבות שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וכיוצ“ב, וכן כל פרט מזהה שיידרש לשם ביצוע התשלום ו/או החיוב בגין ההזמנה. מבצע ההזמנה נותן בזאת הסכמתו לעמותה לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה, אלא אם כן יודיע לעמותה על סירובו לקבלת הדיוור כאמור.
 4. העמותה לא תעביר את פרטי מבצע ההזמנה לכל צד ג‘ שהוא, ללא אישורו מראש.
 5. העמותה שומרת על זכותה לקבוע מעת לעת תנאים לביצוע הזמנה כלשהי.
 6. העמותה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או עיכובים, לרבות באספקת מוצרים שהוזמנו, ככל שהוזמנו.
 7. ניתן להירשם באתר לצורך חברות בעמותה ולתשלום דמי חבר. מבצע הזמנה יהיה רשאי לבטל את חברותו בעמותה בכל עת, וזו תופסק בתום החודש הקלנדרי שבו בוצעה הודעת הביטול ו/או תוך 14 יום ממתן ההודעה, לפי המאוחר מביניהם. ככל שבוצע חיוב לתקופה עתידית שבוטלה, הוא יוחזר למבצע ההזמנה באופן יחסי.
 8. ביחס לכל מוצר שניתן לרכוש באמצעות האתר, יצוינו אופני המשלוח ו/או הקבלה של המוצר ועלויותיהם, ככל שישנם. ככל שבוצעה הזמנה ביחס למוצר, אך המוצר אינו נמצא במלאי ו/או לא ניתן היה לספק אותו ו/או לא הגיע ליעדו – יהיה זכאי לקבל את כספו בחזרה בתוך 14 יום ממועד ביטול ההזמנה.
 9. עם מילוי פרטיו האישיים מביע כל משתתף ו/או מבצע הזמנה את אישורו לכך כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 10. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.
 11. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הדבר נעשה לצרכי נוחות בלבד והכוונה היא גם ללשון נקבה.